เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของนักเรียนผ่านสื่อโซเชียล
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนการศึกษามีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาดังต่อไปนี้
ส่วนประสมการตลาดควรมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและทันสมัย ผู้ประกอบการควร
คิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดี คุณภาพก่อนขายให้กับผู้บริโภค ลักษณะและบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายผู้จัดจำหน่ายจะต้องซื่อสัตย์ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าเช่นกันเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลไปยังผู้หลอกลวง
ทัศนคติควรทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าการซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นเหมาะสำหรับ
วิถีชีวิตปัจจุบันโดยใช้โซเชียลมีเดียที่ทำให้สะดวกซื้อง่าย และสามารถเรียนรู้
อย่างรวดเร็ว
ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ที่ขายผ่านโซเชียลมีเดียควรมีข้อตกลง เงื่อนไขและ
การรับประกันสินค้าที่ชัดเจนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านโซเชียลมีเดียควรมีประสิทธิภาพในการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์และระบุวันที่ส่งมอบตรงเวลา
ในกระบวนการควรเพิ่มหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เดียวกันในหมวดหมู่เดียวกันเพื่อ
ร้านค้าได้ง่ายตลอดเวลา สามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมและเปรียบเทียบ
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนดังนั้นควรศึกษาเพิ่มเติม
สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ที่สนใจขายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์สามารถดัดแปลงและจัดการเพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
เอกสารอ้างอิง น่าเย็ด คลิปเสียว เสียวสาว
ความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (2015) ค้นหาเมื่อ 10 สิงหาคม 2017 จาก
http://www.nectec.or.th/users/htk/milestones-th.html)
บุญชมศรีสะอาด (2010) การวิจัยเบื้องต้น ฉบับที่ 8, กรุงเทพฯ: Suriyanasan
ภานุมาศใจกานธา (2013) พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของคณะทำงานในพื้นที่
อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง การศึกษาอิสระปริญญาโทมหาวิทยาลัยเนชั่น
ธัญวัลย์เยาวแสง (2011) พฤติกรรมการใช้งานและปัจจัยสำคัญที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น Facebook ในแง่ของปัจจัยทางการตลาดในพื้นที่
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี การศึกษาอิสระ, ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยนอร์ท
กรุงเทพมหานคร
วิภาวรรณมโนปราโมทย์ (2013) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านชุมชนออนไลน์
(Instagram) ของประชากรในกรุงเทพ การวิจัยอิสระเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
10
Poonat Dejmanon (2013) การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียออนไลน์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
การศึกษาอิสระระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปิยะพรชวนชื่น (2016) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์.
การวิจัยอิสระปริญญาโทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธัญญพัฒน์เกตุประดิษฐ์ (2554) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผู้หญิงในกรุงเทพ รายงานการวิจัยอิสระคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต